पुस्तक परिचय - बेलवडी ची विरराणी मल्लंमा - डॉ. भीमराव पाटील
मराठी साहित्यिक -  अ. ना. रसनकुटे - साहित्य भारती
साहित्य भारती- मराठी साहित्यिक - वर्षा किडे कुळकर्णी
मराठी कविता -  देश प्रेमी - डाॅ. सुनिता चव्हाण,मुंबई.